تلاش یکه تازان عرصه آراستگی و پاکیزگی شهر

طرح تنظیف وپاکسازی و لایروبی وشستشو درسطح شهر توسط پرسنل خدمات شهری شهرداری