رنگ آمیزی جداول سطح شهر به منظور نوسازی شهری

جهت ایجاد چهره مناسب و زیباسازی شهری صورت پذیرفت؛

رنگ آمیزی جداول سطح شهر به منظور نوسازی شهری(بلوارانقلاب )