روند اجرایی پروژه عمرانی پارک حاشیه ای آدینه

بازدید شهردارمحترم، ومعاون شهردار،مسئول عمران شهرداری وپیمانکار مربوطه از روند اجرایی پروژه عمرانی پارک حاشیه ای آدینه (حاشیه ضلع شمالی بلوار انقلاب )