پروژه احداث میدان ورودی شهر قیر

روژه احداث میدان ورودی شهر قیر (میدان غدیر )باسرعت مطلوبی درحال اجرا است

دراجرای پروژه های شهری بازه زمانی وکیفیت وبهره برداری به موقع از اولویت های کاری ما است

طرح میدان ورودی شهر پس از پیگیری این شهرداری تهیه وعملیات اجرایی آن آغاز گردید ودرحال حاضر روند پیشرفت فیزیکی پروژه مذکور مطلوب ارزیابی می شود.